Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Krajinný integrovaný plán rozvoje (KIPR)

Krajinný integrovaný plán rozvoje (KIPR)

Šumava se vydala směrem, kterým mají nakročeno také Krkonoše

Členové pracovního týmu, který Krkonoše - svazek měst a obcí, ustavil se zástupců obcí centrálních východních i západních Krkonoš, Správy Krkonošského národního parku, Libereckého a Královéhradeckého kraje a dalších, jehož úkolem je připravovat na základě analýzy Integrovanou strategii krkonošského regionu na léta 2014 – 2020. Jedním z možných přístupů je využít záměrů Ministerstva životního prostředí, a také pro krkonošský region připravit Krajinný integrovaný plán rozvoje (KIPR).

KIPR může být jedním z nástrojů podpory udržitelného rozvoje i našeho regionu. Zároveň se může stát důležitým nástrojem pro efektivní čerpání finančních prostředku z evropských strukturálních fondů. KIPR má i podle našeho názoru předpoklady aby se stal koordinačním nástrojem pro společnou přípravu celého komplexu navazujících regionálně významných, vzájemně souvisejících projektů. Projekty, které by byly zahrnuté v KIPR, podle představ Ministerstva životního prostředí, by mohly být podpořeny z aktuálních operačních programů, i dalších rezortů, v případě řešení problematiky komplexního rozvoje měst a obcí v regionu, z ROP, případně dalších, budou-li, národních programů. Projekty, které na jeho základě vzniknou, zahrnují např. resort vodohospodářství, rozvoje cestovního ruchu, infrastruktury, dopravy, občanské vybavenosti. Nebudou ale například řešit nárůst lůžkové kapacity, ale spíše rozvoj služeb spojených s pobyty návštěvníků daných lokalit.

Z toho vyplývá, že i Krkonošský region by se o tento koncepční přístup, který by mohl pomoci řešit jeho nejdůležitější problémy, měl intenzivně zabývat.


Ministerstvo životního prostředí pověřilo již před asi třemi lety správu národního parku Šumava připravit pilotní projekt Krajinného integrovaného plánu rozvoje Šumavy. A na základě získaných zkušeností pak tento přístup uplatnit i v dalších regionech.


V té souvislosti Josef Nosek, pracovník Svazku Krkonoše a manažer regionálního rozvoje, který s vybranými členy pracovní skupiny Šumavu navštívil, vysvětlil: Bylo potřeba na místě s pracovníky, kteří šumavský KIPR připravovali prodiskutovat jejich zkušenosti a z nich potom případně, bude-li to výhodné, jít podobnou cestou i v krkonošském regionu To, co jsme se z otevřené diskuse dověděli, bude pro nás rozhodně přínosné. Víme, jak samotná společná příprava tohoto šumavského dokumentu přispěla k pochopení a upevnění dobrých vztahů mezi Šumavským národním parkem a obcemi, i dalšími subjekty, které se na vytváření a realizaci šumavské politiky podílejí, s čím se potýkali ve vztahu k dalším organizacím, rezortům i vlastního ministerstva životního prostředí.

To všechno se nyní budeme snažit využít i v Krkonoších tak, aby naše záměry tady vyjadřovaly především potřebu regionu a současně zapadali do koncepcí krajských i celostátních. To jsou, podle mého názoru, podstatné předpoklady, aby snažení Krkonošského svazku měst a obcí i všech lidí, kteří tady žijí, podnikají, nebo do Krkonoš přijíždějí jako turisté, mělo smysl a přineslo v nastávajícím období konkrétní výsledky.


Pokud bychom Šumavu nenavštívili, pravděpodobně by nebylo iniciováno setkání sedmi českých specifických regionů zvláště chráněných oblastí, do kterých také Krkonoše náleží. Jeho cílem bude sladit přístupy všech tak, aby svými argumenty podpořily taková řešení, která omezí byrokracii, zjednoduší řízení a zavedou objektivní kriteria pro posuzování kvalit jednotlivých, i dílčích projektů tak aby finanční prostředky na jejich realizaci byly využity účelně a přispěly k řešení toho, co v jednotlivých regionech je nejdůležitější. Toto jednání se uskuteční během května tohoto roku v Praze.

Duben 2012

Přílohy aktuality

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.